Engagementsverklaring Katholiek Onderwijs

De engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk betrekt in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

Voor de volledige engagementsverklaring ‘samen werken aan katholieke dialoogscholen’ klik hier.

Als Katholieke dialoogschool wil het Atlas College jongeren helpen hun talenten te ontplooien en hen te laten uitgroeien tot volwassen en evenwichtige mensen met een ruim maat-schappelijk en sociaal engagement. Onze visie op mens en samenleving is christelijk geïnspireerd. Ze is gebaseerd op de evangelische liefde zoals de Bijbel verhaalt en Jezus heeft voorgeleefd.

Deze christelijke inspiratie krijgt gestalte in enkele waarden die fundamenteel deel uitmaken van onze schoolcultuur. Niet in grote woorden, maar eerder door een authentieke, levensechte beleving ervan.

Onze school wil een hartelijke school zijn voor iedereen: leerlingen, ouders en personeelsleden. Onze school is een inclusieve school. We dragen zorg voor de unieke talenten van elke leerling met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft. Het uitgangspunt is de naastenliefde. We willen iedereen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.

Kortom, we willen een hartelijke, talentvolle en katholieke dialoogschool zijn.