Samen leven

Samen LEVEN om jouw plaats in de wereld te ontdekken

Binnen onze scholen willen we hiervoor in de mate van onze mogelijkheden de nodige randvoorwaarden creëren. We scheppen een klimaat van

ontdekking en begeleide vrijheid
Om te kunnen groeien, moeten jongeren de vrijheid krijgen om op ontdekking te gaan. Enkel op die manier kunnen ze uitgroeien tot zelfstandige mensen met een brede persoonlijkheid en een positief zelfbeeld. Dit wil niet zeggen dat er geen grenzen zijn. Groei naar vrijheid is een proces waarbij begeleiding erg belangrijk is. De jongeren maken gebruik van de ervaring van de opvoeders, zodat gewaarschuwd kan worden voor overdreven risico’s of eenzijdigheid en beperktheid. De verantwoordelijkheid van de opvoeders bestaat er ook in grenzen te bepalen, steeds vanuit een bezorgdheid voor de jongeren, nooit vanuit een gemakkelijkheidshouding.

medezeggenschap en betrokkenheid
Wij hebben veel aandacht voor inspraak van personeel en leerlingen. Door personeel en leerlingen zo veel mogelijk te betrekken bij de schoolwerking en de besluitvorming, verhogen we de betrokkenheid. Iedereen wordt zo voortdurend uitgenodigd om een engagement op te nemen, elk op zijn eigen manier en volgens zijn eigen mogelijkheden en talenten.

respect en welbevinden
Het Atlas College werkt in een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect. Het is belangrijk dat leerlingen en personeelsleden zich thuis voelen in de school, zich gerespecteerd voelen en ook respect betonen. Door het creëren van een goede, positieve sfeer, waarbij regels een middel zijn en nooit een doel op zich, werken we preventief en zorgen we voor een soepele omgang met mekaar en een spontane, ontspannen vorm van discipline. Ook de preventie-acties (de uitdaging, pestactieplannen, buitenklasactiviteiten,…) dragen bij tot het creëren van een positieve en open sfeer.

Heel wat mensen worden af en toe geconfronteerd met persoonlijke of familiale problemen en hebben dan ondersteuning nodig. Sommige leerlingen komen uit een kwetsbaar milieu of kennen een moeilijke thuissituatie. Het Atlas College probeert de signalen die leerlingen en personeelsleden in dat verband geven op te vangen en een zo professioneel mogelijke ondersteuning te geven of minstens een luisterend oor te bieden aan wie dat nodig heeft. Als het om leerlingen gaat, zullen we, indien nodig, een beroep doen op het CLB en op organisaties zoals Campus O3, CGG, KPC,…

krachtige leeromgevingen
Iedereen heeft recht op een aangename en veilige werk- en leeromgeving. Het Atlas College besteedt veel aandacht aan de didactische uitrusting van de lokalen en aan orde, netheid en veiligheid. Via gerichte acties worden personeelsleden en leerlingen uitgenodigd om mee te helpen aan het in standhouden van een ordelijke, nette en veilige schoolomgeving.

openheid naar betrokken partners
  • Een grote ouderbetrokkenheid door de ouders zo goed mogelijk te betrekken bij het schoolgebeuren. Deze contacten met de ouders gebeuren vanuit een houding van wederzijds respect en begrip en met een duidelijke visie op ieders verantwoordelijkheden. Via Smartschool communiceert het Atlas College dagelijks over aanwezigheid, agenda, taken, toetsen en cijfers met leerlingen en ouders. Daarnaast voorziet het Atlas College regelmatig contactmomenten: algemene, geplande oudercontacten bij het begin, het einde en in de loop van het schooljaar, en informele en individuele contacten als er nood aan is.
  • Wij plegen regelmatig overleg met de opvoeders van het Studentenhuis. Op die manier kunnen we onze internen zo goed mogelijk begeleiden, zowel op studievlak als op socio-emotioneel vlak.
  • In alle bovenbouwdomeinen streven we naar een goede doorstroming van onze leerlingen naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Slaagcijfers in alle vormen van hoger onderwijs, evaluaties van stages, samenwerkingsverbanden met bedrijven, contacten met hogescholen en universiteiten en met bedrijven en instellingen waar onze oud-leerlingen tewerkgesteld zijn, stellen ons in staat deze kwaliteit te bewaken en te verbeteren.

een kritische houding en kwaliteitsbewaking
Om de kwaliteit van ons pedagogisch en didactisch handelen te bewaken, moeten we als organisatie flexibel zijn, oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten en bereid zijn om onze eigen werking voortdurend kritisch te bekijken.

We streven naar vormen van interne kwaliteitszorg. We evalueren voortdurend ons globaal beleid op het niveau van directie, middenkader, personeel en leerlingen. Het spreekt voor zich dat voortdurende professionalisering van directie en personeel via vorming, training en ontwikkelingsstrategieën hierbij erg belangrijk is.

van eenheid in verscheidenheid
Het Atlas College hanteert de hierboven geschetste visie. Elk domein legt accenten die eigen zijn aan de specificiteit van het domein. Deze accenten vinden we terug in de verschillende pedagogische klemtonen.