Samen onderweg

Samen ONDERWEG om je talenten te ontplooien

Vanuit de waarden die we vooropstellen, willen we draagvlak creëren om een brede en evenwichtige opvoeding van onze leerlingen mogelijk te maken om ze te laten groeien tot evenwichtige volwassenen met een brede kijk op zichzelf en de wereld. We willen ook, een draagvlak creëren voor de opvoeder. Het spreekt vanzelf dat leerkrachten en ondersteunend personeel de waarden die zij willen overdragen ook zelf moeten belichamen. Dit impliceert dat we elk individu als gelijkwaardig beschouwen, dat we mekaar met naastenliefde behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Het eigenbelang overstijgen met een grootmoedigheid in het welzijn van de anderen en dat we ons verdraagzaam en gastvrij opstellen.

We hanteren hierbij de pedagogische methode De Nieuwe Autoriteit van Haim Omer en we creëren een draagvlak voor

het aanbod aan visies en waardesystemen
Binnen het ruime aanbod aan waardesystemen en visies helpen we iedereen een eigen weg te zoeken, met als referentiepunt de waarden en inzichten die het evangelie ons aanreikt. Door met leerlingen en personeel in dialoog te treden combineren we respect voor ieders overtuiging met het bewustzijn van de verworvenheden van onze christelijke traditie. Onze openheid stelt ons in staat onze eigen interpretatie van wat waardevol en goed is voortdurend te bevragen en eventueel te verfijnen.

de ontwikkeling van sociale vaardigheden
De aanwezigheid van en het contact met de anderen is voor iedereen een verrijking en een noodzaak. Openheid, hulpvaardigheid, aandacht voor de zwakkere, begrip voor ieders beperkingen, aandacht voor en waardering van ieders kwaliteiten, solidariteit, staan centraal in ons omgaan met mekaar en met de leerlingen. In de Genkse multiculturele context is het ook belangrijk dat we aandacht hebben voor gastvrijheid en verdraagzaamheid en dat we de anderen tegemoet treden zonder vooroordelen of vooringenomenheid.

het opnemen van verantwoordelijkheden
In de mate van het mogelijke nodigen we leerlingen en personeelsleden uit om verantwoordelijkheid op te nemen in de klas en in de school, elk op zijn eigen manier en volgens zijn eigen mogelijkheden en talenten: verantwoordelijkheid voor een medeleerling of collega, verantwoordelijkheid voor een (klas)groep, verantwoordelijkheid in inspraakorganen of in werkgroepen. Wie verantwoordelijkheidszin stimuleert moet ook een gezonde kritische instelling aanvaarden. Deze kritische instelling is immers de motor om samen met anderen en in een sfeer van overleg dingen te verbeteren. Directie staat open voor inspraak en bedenkingen van directieleden, personeel en leerlingen, leerkrachten staan open voor inspraak en bedenkingen van directie, collega’s en leerlingen.

een positieve zelfkritische houding
Het is belangrijk dat mensen zichzelf, hun functioneren en hun positie binnen het grotere geheel regelmatig bevragen. Door aan zelfreflectie te doen, is men ook in staat zichzelf te evalueren en te verbeteren.

creativiteit bij het omgaan met uitdagingen
Creativiteit beschouwen we als een basishouding om onszelf, de anderen en de wereld tegemoet te treden. Het is een houding die ons handelen individualiseert en die leidt naar authenticiteit. Creativiteit geeft energie en zelfvoldoening en draagt bij tot de ontwikkeling van ons mens-zijn. Een creatieve houding kan in alle aspecten van ons handelen tot uiting komen: in het zoeken naar didactische werkvormen en naar pedagogische benaderingswijzen die voor bepaalde leerlingen in een bepaalde context het beste resultaat hebben, in de wijze waarop we technische of wetenschappelijke problemen trachten op te lossen, in de manier waarop we conflicten hanteren,… Wij proberen zelf creatief met problemen en uitdagingen om te gaan, en in ons pedagogisch en didactisch handelen hanteren we bij voorkeur werkvormen die de leerlingen de mogelijkheid bieden om hun creativiteit te ontwikkelen.