Waarden in de atlas wereld

Als christelijke scholen, vinden we de inspiratie voor ons pedagogisch en didactisch handelen in het evangelie. In ons zoeken naar wat goed en waardevol is treden we voortdurend in dialoog met andere meningen en luisteren we naar de inzichten van godsdiensten, kunst, literatuur, wetenschap, filosofie,… Zo plaatsen we de boodschap van het evangelie in de huidige context en proberen ze op een eigentijdse manier te duiden.

Gelijkwaardigheid van elk individu

Ons uitgangspunt is dat elk individu even waardevol is en dat iedereen talenten heeft. Het is de taak van de school om alle leerlingen de kans te geven hun talenten te ontdekken en ze een begeleiding aan te bieden die hen daartoe in staat stelt.

Verschillen in sociale afkomst, in economische draagkracht proberen we in de mate van het mogelijke op te vangen via extra ondersteuning of begeleiding, op studievlak, op socio-emotioneel vlak, op financieel vlak…

Naastenliefde

Naastenliefde betekent dat men zich verantwoordelijk voelt voor het welzijn van elke medemens en hem behandelt zoals men zelf behandeld wil worden. Het is een onbaatzuchtige liefde die geen eigen voordeel nastreeft en die niet in functie staat van de kwaliteiten van de andere.

Grootmoedigheid

Grootmoedigheid is de kracht waardoor we ons eigenbelang kunnen overstijgen om waardevolle dingen te doen voor het welzijn van de anderen. In pedagogisch opzicht betekent grootmoedigheid ook dat de opvoeders leerlingen extra kansen geven, ook als dat van hen extra inspanningen vergt. Grootmoedige opvoeders tonen zich altijd bereidwillig om hun leerlingen alle kansen te bieden; zij zien er waakzaam op toe dat hen ook geen kansen ontnomen worden.

Verdraagzaamheid

Wij zijn er ons ook van bewust dat heel wat van onze gewoontes en gebruiken geen fundamentele waarden zijn, maar cultureel bepaald en niet noodzakelijke een objectieve grond of algemene waarde hebben. Verdraagzaamheid betekent dat we binnen onze scholen respect hebben voor de gewoontes en gebruiken van anderen in de mate dat ze niet in tegenspraak zijn met onze fundamentele waarden.

Gastvrijheid

Elke leerling, elke ouder is welkom in de KASOG-scholen, wat ook de sociale status of de afkomst is. Alle leerlingen en ouders worden met dezelfde hartelijkheid bejegend, zodat iedereen zich bij ons thuis voelt. Als goede gastheren zorgen de KASOG-scholen ervoor dat ze voortdurend aandacht hebben voor de noden van hun gasten en dat er wederzijds begrip en respect is voor ieders eigenheid.