Leefregels

#it’s nice to be nice

Absoluut respect voor elkaar, meisjes en jongens, is een basisvoorwaarde om goed te kunnen samenleven. Je bent steeds beleefd en vriendelijk en hanteert steeds een beschaafde taal. De gesproken voertaal is Nederlands!

Pesten kan niet! Pesten wordt ernstig aangepakt omdat het internaatsleven voor iedereen aangenaam moet zijn. Denk er ook aan dat te grote intimiteit met elkaar getuigt van weinig respect en waardering voor de mede-internen.

Er is geen plaats voor racisme op ons internaat. Waardering en respect voor andere mensen betekent dat je hen de kans geeft om zichzelf te zijn en zichzelf te ontplooien zoals zij jou de kans geven om jezelf te zijn en je te ontplooien. Elkaar waarderen = verschillen respecteren.

#kom op tijd

Meer dan ooit hebben jongeren nood aan een duidelijke structuur en duidelijke afspraken. We gaan er wel van uit dat regels een middel zijn om onze pedagogische doelstellingen te realiseren en geen doel op zich. Hou je aan de afgesproken tijdstippen. Zie het dagschema! De internen worden per belsignaal op de hoogte gesteld.

#wees in orde met je papieren

Attesten, toelatingsformulieren, … dienen op tijd binnengebracht te worden. Het internaat behoudt zich het recht dat niet tijdig ingeleverde toelatingen geweigerd kunnen worden.

#keep it clean, keep it fresh

Dagelijks lucht je je kamer en zorg je voor de orde. Je houdt je kamer ook netjes. Opruimen behoort tot één van jouw verantwoordelijkheden.

Het onderhoudspersoneel van het internaat onderhoudt de gemeenschappelijke ruimtes, maar we verwachten wel van je dat je die ruimtes netjes achterlaat en respect hebt voor het gemeenschappelijk materiaal. Bij schade veroorzaakt door de intern zal een vergoeding aangerekend worden.

Elke donderdag wordt de kamer gepoetst door de intern zelf.

Schade (ook als er iets ontbreekt) meld je onmiddellijk aan een verantwoordelijke.

#student, studeer

School en studie zijn de voornaamste tijdsbesteding van de internaatsleerlingen. Internaatsmedewerkers hebben aandacht voor de schoolse vorderingen van de leerlingen en werken nauw met de scholen samen.

#kom uit uw kot

Een van de peilers van het internaat is sociaal contact. De aanwezigheid van en het contact met de anderen is voor iedereen een verrijking en een noodzaak. Openheid, hulpvaardigheid, aandacht voor de zwakkere, begrip voor ieders beperkingen, aandacht voor en waardering van ieders kwaliteiten, solidariteit, staan centraal in ons omgaan met mekaar en met de leerlingen. In de Genkse multiculturele context is het ook belangrijk dat we aandacht hebben voor gastvrijheid en verdraagzaamheid en dat we de anderen tegemoet treden zonder vooroordelen of vooringenomenheid.

#go home

Het internaat hanteert een 0 tolerantie op het gebied van agressie en middelengebruik. Alcohol, sigaretten (ook elektronisch) en drugs zijn verboden, zowel in het internaat als tijdens activiteiten door het internaat georganiseerd.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek het Studentenhuis