NL

Visie (NL)

Eén van de doelstellingen van het Atlas college is onze leerlingen in staat stellen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en kritische wereldburgers. Onze leerlingen groeien op in een mondiale en pluriforme samenleving die voortdurend verandert. We willen hen kennis, vaardigheden en attitudes aanleren waardoor ze zich in deze samenleving op een bewuste en kritische manier kunnen integreren.

1. Waarom?

De richting waarin onze maatschappij zich ontwikkelt en onze sociale relaties worden voortdurend beïnvloed door gebeurtenissen in de wereld. We denken hierbij aan de maatschappelijke veranderingen, de economische veranderingen en veranderingen op de arbeidsmarkt met een internationaal georganiseerde economie, de politieke veranderingen waar politieke beslissingen in sterke mate internationaal gestuurd worden. De sociaal-culturele veranderingen in een samenleving die steeds multicultureler wordt.

Internationalisering maakt daarom onlosmakelijk deel uit van onze onderwijsopdracht.

Het Atlas College wil die mogelijkheden bieden. Wie op ontdekking kan gaan, bouwt maturiteit op en maakt wellicht meer doordachte en meer gemotiveerde keuzes in het leven.

2. Wat?

Internationalisering heeft betrekking op diverse domeinen. Talencompetenties in meerdere moderne vreemde talen vormen een vertrekbasis. Digitale vaardigheden zorgen ervoor dat de school een internationale ontmoetingsplaats kan worden zonder de klas te moeten verlaten. Internationale leerervaringen gaan van virtuele ervaringen in de klas tot al dan niet vakgebonden reizen en fysieke uitwisselingen van leerlingen en leerkrachten.

2.1 Talenonderwijs

Internationalisering confronteert mensen altijd met een taalproblematiek. Naast het talenonderwijs willen we via CLIL en internationaliseringsinitiatieven (eTwinning, uitwisselingen, deelname aan sportcompetities, buitenlandse studiereizen en stages) kansen creëren waardoor leerlingen op een levensechte manier in contact komen met een vreemde taal zowel in de klas als daarbuiten.

2.2 Ontwikkelen van interculturele competenties

Diversiteit vinden we terug bij jongeren, leerkrachten/docenten, ouders en in de schoolomgeving. Leren omgaan met die sociale en culturele diversiteit is belangrijk in een samenleving die multi-etnischer is geworden.

2.3 ICT

Internationalisering zonder internet is nog nauwelijks denkbaar. Het biedt kansen tot internationalisering en interculturele uitwisseling zonder de klas te verlaten.

2.4 Buitenlandse studiereizen, deelname aan sportcompetities, internationale mobiliteiten en partnerschappen

Studiereizen, mobiliteiten en partnerschappen zijn meestal gekoppeld aan een leermoment in het kader van een richtingspecifiek vak. Daarnaast leren leerlingen ook impliciet veel over de cultuur, taal, gebruiken en waarden in het gastland.

Hetzelfde geldt voor de deelname aan internationale sportcompetenties. Het Atlas College vormt door zijn sterk uitgebouwde sportinfrastructuur en de intensieve samenwerking met KRC Genk en andere sportclubs een grote aantrekkingspool voor sportief talent. Deze leerlingen krijgen door middel van aangepaste lesroosters en trainingsfaciliteiten alle kansen om deze talenten verder te ontwikkelen. Voor sommige leerlingen betekent dit ook dat zij ruimte krijgen om deel te nemen aan internationale competities en om door te stoten naar internationale topploegen. Een doorgedreven begeleiding en studiecoaching maakt deze aanpak mogelijk.

2.5 Mobiliteiten van leerlingen

Mobiliteiten moeten zowel bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen als tot het verhogen van hun professionele competenties. Europese initiatieven zoals de Europese mobiliteitsprogramma’s voor leerlingen vormen hiervoor een belangrijke stimulans.

Een echte Erasmusstage haalt jongeren uit hun dagelijkse leefomgeving, uit hun stad of dorp en uit hun sociale klasse. Niets is zo doeltreffend om samenhorigheid, inlevingsvermogen en kameraadschap aan te kweken als een Erasmusavontuur te delen.