Veelgestelde vragen

ALGEMEEN

KOSTEN

SPORT

CLIL-LAB

ZORG/WELBEVINDEN

STUDIEBEGELEIDING

STUDIEKEUZE

ACTIVITEITEN

Algemeen

Hoe laat begint en eindigt de school?

Je wordt om 08.25 u. op school verwacht. De lessen starten stipt om 08.30 u.. De lesdagen eindigen afhankelijk van je uurrooster tot 15.40 u. of 16.30 u. Voor een gedetailleerde dagindeling kan je op onze website terecht onder de rubriek ‘over ons – dagindeling'.
> Terug naar boven

Welke studierichtingen kan ik volgen binnen het domein W&S?

Op onze website onder ‘studieaanbod’ vind je alle studierichtingen terug binnen het domein W&S. Bij elke studierichting vind je terug welke vakken en hoeveel uren je deze vakken krijgt.
> Terug naar boven

Kan mijn kind op internaat?

Er is een internaat op de campus. Op de website vind je helemaal bovenaan rechts een tabblad ‘Studentenhuis’. Daar vind je meer informatie over het internaat.
> Terug naar boven

Is er een mogelijkheid om op school te studeren na de school?

De school biedt de mogelijkheid tot een avondstudie op maandag, dinsdag, donderdag van 15.40u tot 17.15u. Tijdens de examens is er de mogelijkheid om in de namiddag op school te studeren.
> Terug naar boven

Kan ik de school bezichtigen?

Wegens de Corona-maatregelen kan dat voorlopig niet. Op zaterdag 30 mei kan u wel een virtueel bezoek brengen aan onze school! Meer informatie hieromtrent volgt spoedig via onze website.
> Terug naar boven

Kosten

Wat is de werkwijze bij het aankopen van boeken en materialen?

Bij inschrijving ontvangt u een boekenlijst met daarop de benodigde boeken en materialen en het bijbehorende kostenplaatje. Indien u thuis over een exemplaar beschikt kan u dit hierop aanduiden. We werken hoofdzakelijk met huurboeken en werkschriften. In augustus vindt de boeken-en materialenbeurs plaats, waar u de bestelde boeken en materialen kan afhalen. U dient pas later te betalen.
> Terug naar boven

Hoe verloopt de betaling?

Bij het begin van het schooljaar heeft u de keuze op welke wijze u de schoolrekening van oktober wilt betalen:

  • Ofwel in 1 keer via overschrijving: u betaalt de factuur binnen 30 dagen via overschrijving. Dit heeft als voordeel dat u de rest van het schooljaar niets meer hoeft te betalen. Enkel begin juli volgt een minimale afrekening.
  • Ofwel in 8 keer via domiciliëring: na ontvangst van de factuur hoeft u niets te doen. Wij zorgen voor de inning. Elke 5de werkdag van de maand gaat 1/8ste van het factuurbedrag van uw rekening gedurende de maanden november t.e.m. juni. Hierdoor spreidt u de schoolkosten over een periode van 8 maanden. Begin juli ontvangt u een minimale afrekening.

Transparantie:

Op de factuur in oktober staat gedetailleerd welke handboeken, cursussen en materialen de leerling heeft ontvangen. Daarnaast vermelden we aparte voorschotten voor activiteiten/uitstappen, kopieën of praktijkbijdragen. De afrekening van begin juli geeft u een opsomming van alle activiteiten/uitstappen die hebben plaatsgevonden, alsook het aantal leskopieën dat u in rekening werden gebracht. Door de verrekening met het voorschot is deze afrekening dus minimaal.
> Terug naar boven

Sport

Welke sportopties biedt de school aan?

  • Na de schooluren kan er, indien het lessenrooster dit toelaat, gekozen worden voor extra uren sport. Tijdens het 33ste en 34ste uur bieden we de optie volleybal, gymnastiek, voetbal (enkel voor de leerlingen van sportwetenschappen), omnisport of dans aan.
  • Jongeren die voetbal of een andere sport op hoog niveau beoefenen (basket, tennis, skiën, gymnastiek, …) of die bij KRC Genk voetballen, bieden we de mogelijkheid om hun diploma secundair onderwijs te behalen en tegelijkertijd hun sportieve carrière verder uit te bouwen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met onze sportcoördinator mevr. Ann Lemmens.
  • We bieden in samenwerking met Voetbal Vlaanderen, voor jongens, een vier jaar durende kwaliteitsvolle voetbalopleiding aan gecombineerd met een volwaardige opleiding secundair onderwijs. Gelieve hiervoor contact op te nemen met onze (top)sportcoördinator mevr. Ann Lemmens. Meer informatie vindt u ook op de website van Voetbal Vlaanderen: https://www.voetbalvlaanderen.be/voetbal-en-school/topsportscholen-jongens

> Terug naar boven

Heeft mijn zoon/dochter speciale sportkledij nodig?

Voor het vak LO dragen de leerlingen verplicht het LO-uniform. Dit uniform bestaat uit een donkerblauw turnbroekje en het T-shirt van de school. Dit staat vermeld op de boeken- en materialenlijst die u ontvangt bij inschrijving.

Voor de studierichting SW dragen de leerlingen een verplicht trainingspak dat u via de school moet aankopen. Gezien het aantal uren sport is het aanschaffen van enkele extra LO-uniformen een aanrader. Voor het zwemmen is een strakke zwembroek voor de jongens, een zwempak (best met kruis op de rug) voor de meisjes en een duikbrilletje verplicht.

Tijdens de lessen LO staat de veiligheid voorop. Het dragen van juwelen, piercings, lange nagels, enz,… is verboden.
> Terug naar boven

CLIL-LAB

Wat is CLIL-LAB?

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en LAB voor het experimentele karakter. CLIL-LAB is een vorm van meertalig onderwijs waarin bepaalde lesinhouden van niet-taalvakken worden onderwezen in een andere instructietaal dan het Nederlands. Een vak zoals bv. Latijn wordt dan aangeboden in een andere taal dan het Nederlands.
> Terug naar boven

In welke richting wordt CLIL-LAB aangeboden?

Momenteel kan er binnen het domein Wetenschap & Sport in 3STEM-IW en 3TEM één lesuur geschiedenis in het Frans gevolgd worden. Voor meer informatie hierrond neemt u best contact op met de school.
> Terug naar boven

Zorg/welbevinden

Mijn zoon/dochter heeft een leerstoornis. Wordt hier rekening mee gehouden?

We bieden voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling. Als op vraag van de leerling, leerkracht en/of ouders blijkt dat dit niet voldoende is, wordt er een overleg gepland en kan een individueel begeleidingsplan opgesteld worden. Dit kan op elk moment in het schooljaar. Tijdens de examens voorzien we de mogelijkheid om langer te werken en kan er, indien nodig, gebruikgemaakt worden van voorleessoftware.
> Terug naar boven

Mijn zoon/dochter heeft een gedragsprobleem. Hoe gaan jullie daarmee om?

We bieden voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling. Indien we merken dat dit niet voldoende is, wordt er na overleg met de leerling, ouders en het lerarenteam een individueel begeleidingsplan opgesteld. Dit kan op elk moment in het schooljaar.
> Terug naar boven

Mijn zoon/dochter heeft een probleem met zijn/haar gezondheid. Hoe pakken jullie dit aan?

Hier gaan we in de eerste plaats in gesprek met u als ouders en uw zoon/dochter. We bekijken samen welke aanpak nodig is, welke informatie er naar de leerkrachten moet gaan enz.
> Terug naar boven

Mijn zoon/dochter wordt gepest. Hoe pakken jullie dit aan?

Indien er conflicten op school zijn, is onze eerste stap het uitpraten van het probleem. Het preventief project peermediation bestaat eruit dat een groep leerlingen van het zesde jaar, op vrijwillige basis, een opleiding tot peermediator gevolgd heeft. Zij zullen eerst in gesprek gaan met de betrokken leerlingen. Ze staan midden in de leefwereld van de leerlingen en zijn daardoor heel goed in het bemiddelen in het conflict.

Is er echt sprake van een pestproblematiek, dan hanteren we de No Blame-methode. No blame staat voor een aanpak waarbij we via positieve sociale groepsdruk het pesten doen stoppen. Dit gebeurt natuurlijk allemaal in samenspraak en met de goedkeuring van de getroffen leerling.
> Terug naar boven

Ik wil als ouder met iemand praten. Hoe pak ik dit aan?

U kan steeds bij leerlingenbegeleiding terecht voor een gesprek. U kan hiervoor de school telefonisch contacteren op het nummer 089 33 34 00. Een secretariaatsmedewerker zal u doorverbinden met een leerlingenbegeleider. We maken dan samen met u een afspraak voor een individueel gesprek. Indien u dit wenst, kan u ons ook bereiken via mail of via Smartschool. Deze contactgegevens vindt u op onze website onder de tabs van onze domeinencluster.
> Terug naar boven

Studiebegeleiding

Mijn zoon/dochter is lange tijd afwezig geweest, kan hij/zij extra lessen krijgen?

Bij een langdurige afwezigheid kan een leerling extra ondersteuning krijgen door een vakleerkracht wiskunde of Frans. Vragen over de gemiste leerstof kunnen tijdens onderling afgesproken momenten gesteld worden. Deze remediëring gebeurt telkens in samenspraak en met de vakleerkracht van de leerling.
> Terug naar boven

Mijn zoon/dochter heeft het lastig om goede studiemethode te ontwikkelen, kunnen jullie hem/haar daarbij helpen?

In de tweede graad wordt er een klassikale workshop gegeven rond de studiemethode. In de derde graad wordt er een klassikale workshop gegeven rond time-management. Op vraag van de klassenraad, leerling of ouders kan een leerling bij een studiecoach een reeks van 5 sessies volgen over de studiemethode. De studiecoach volgt de leerling verder op.
> Terug naar boven

Studiekeuze

Mijn zoon/dochter twijfelt over zijn/haar studiekeuze? Bij wie kan ik hiervoor terecht?

Onze coördinatoren voorzien gedurende de hele schoolloopbaan momenten waarbij er stil wordt gestaan bij de studiekeuze van de leerlingen. Zowel leerling, ouders, klastitularissen en vakleerkrachten worden betrokken in dit traject. Voor meer informatie over de studiekeuze kunnen jullie terecht bij de coördinatoren. Je vindt de contactgegevens van de coördinator terug op onze website onder de knop ‘over ons’.
> Terug naar boven

Activiteiten

Gaat mijn zoon/dochter op (buitenlandse) reis?

In de loop van het vierde jaar gaan de leerlingen op uitdaging. Dit is een driedaagse uitstap (in België) waarop de leerlingen mentale en fysieke grenzen verleggen. Naast deze meerdaagse uitstappen staan er ook ééndaagse activiteiten gepland die kaderen binnen de leerplandoelstellingen. Tijdens de paasvakantie wordt er voor de leerlingen van het zesde jaar facultatief een cultuurreis naar Barcelona georganiseerd.
> Terug naar boven

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in